Podatki w Grecji 2022 - 2023

Przy zakupie nieruchomości w Grecji, istnieje obowiązek zapłacenia podatku od przejścia praw własności. Obecnie funkcjonują dwie stawki podatku:

3,09% (zamiast 10% jak to było do 1 stycznia 2014 roku) na nieruchomości na rynku pierwotnym, posiadające pozwolenie na budowę, wydane do 1 stycznia 2006 roku, oraz na nieruchomości rynku wtórnego (mieszkania), bez względu na datę wydania pozwolenia na budowę.

Podatek w wysokości 23% obowiązuje, gdy pozwolenie na budowę wydane było po wskazanej wyżej dacie.

Właściciel opłaca także corocznie podatek liniowy (parlament grecki podjął uchwałę o nowym podatku liniowym, od 1 stycznia 2014 roku), mający zamienić wprowadzony w roku 2011 nadzwyczajny podatek od nieruchomości, który wliczany był do rachunku za elektryczność. Nowy podatek liniowy pobierany będzie od obiektów, znajdujących się w własności osób zarówno fizycznych, jak i prawnych, oraz od ziemi i gospodarstw. W przypadku wspólnoty majątkowej, obejmującej daną nieruchomość, opłata podatku będzie liczona proporcjonalnie do posiadanej części majątku dla każdego ze współwłaścicieli.

Wysokość należnego podatku każdy właściciel może sprawdzić na portalu Inspekcji Podatkowej, po podaniu indywidualnego kodu.

Nowym podatkiem objęte są prawa do następujących form własności:

- własność indywidualna;

- własność częściowa;

- własność wspólna;

- nabyte prawo do użytkowania lokalu mieszkalnego na długotrwały okres, itd.

Oprócz tego, nowy podatek obejmuje takie kategorie obiektów, jak parkingi przy budowach, zamknięte postoje, pomieszczenia pomocnicz oraz baseny.

Całkowita kwota podatku od nieruchomości składa się z podatku podstawowego i dodatkowego. Podatek podstawowy dzieli się na wszystkie rodzaje nieruchomości: budynki, działki, farmy, gospodarstwa itd. Przy jego obliczeniu uwzględnia się położenie obiektu, jego przeznaczenie, rok budowy, ilość pięter. Podatkiem dodatkowym (podatek od luskusu) obciąża się nieruchomość, której szacunkowa wartość przekracza 300.000 euro i posiada ona jednego właściciela oraz 600.000 euro w przypadku współwłasności. Stawka podatku dodatkowego wynosi od 0,1 do 1% szacunkowej wartości obiektu.

 

Skale i stawki podatku dochodowego

Dane z roku 2013 (rok finansowy 2014)

 

 

Wysokość dochodu

Podatek %

Kwota podatku na wysokość dochodu

Łączna kwota dochodu

Łączna kwota podatku

25.000€

22%

5.500€

25.000€

5.500€

17.000€

32%

5.440€

42.000€

10.940€

i więcej

42%

     

 

 

 

 

 

 

Dochód przedsiębiorstw prywatnych (za wyjątkiem przypadku “a” danego paragrafu oraz przedstawicieli wolnych zawodów przebiega następująco:

 

Wysokość dochodu

Stawka podatku%

Kwota podatku na wysokość dochodu

Łączna suma dochodu

Łączna suma podatku

50.000€

26%

13.000€

50.000€

13.000€

i więcej

33%

     

 

Przy pierwszym składaniu deklaracji o rodzaju wykonywanej pracy, od 1 stycznia 2013 roku i w ciągu późniejszych trzech lat, w przypadku “młodych” prywatnych przedsięwzięć handlowych, albo nowych przedstawicieli wolnych zawodów, wysokość stawki podatkowej dla pierwszego poziomu dochodu powyższej skali, spada na 50%, a wysokość minimalnego dochodu do 10.000 euro.

 

a) Dla prywatnych przedsiębiorstw rolnych podatek wynosi 13%. W szczególności dochód od przedsiębiorstwa rolnego w ciągu roku finansowego 2014 (kalendarzowy 2013) nakłada się do skali dla pracowników przechodzących na emeryturę.

b) Dochody z wynajmu mieszkań oraz dochody od majątku ruchomego, oprócz przypadków, w których wraz z odliczeniem podatku w całości spełnia się podatkowy obowiązek, podlegają opodatkowaniu na podstawie poniższej skali:

SKALA DOCHODÓW OD NIERUCHOMOŚCI I MAJĄTKU RUCHOMEGO

Wysokość dochodu

Stawka podatku%

Kwota podatku na wysokość dochodu

 

Łączna suma dochodu

Łączna suma podatku

12.000€

11%

1.320€

12.000€

1.320€

i więcej

33%

     

Łączna suma dochodu z nieruchomości podlega pod podatek dodatkowy, który wynosi 1,5%. Stawka podatku rośnie do 3%, jeżeli powierzchnia mieszkaniowa przekracza 300 m2 lub też lokal przewidziany jest do zawodowego leasingu.

Stawka podatku, ustalona w skali opodatkowania osób pracujących po wynajmowaniu i dla emerytów maleje:

a) przy dochodzie do 21.000 euro podatek maleje o 2100 euro. W przypadku, gdy wysokość podatku wynosi mniej niż 2.100 euro, suma zmniejszenia ogranicza się do kwoty podatku.

b) przy dochodzie wynoszącym ponad 21.000 euro, suma zmniejszenia dla przypadku (a) wynosi 100 euro na każdy tysiąc euro dochodu, aż do wypłaty sumy 2100 euro. Aby suma obniżenia podatku zostawała niezmienna, podatnik musi wystawić czeki, wydane zgodnie z zasadami odzwierciedlającymi transakcje walutowe, lub też w krajach będącymi członkami UE przedstawić wydatki na towary i usługi, dokonywanymi osobiście, lub przez współmałżonka lub na dzieci będące na całkowitym utrzymaniu podatnika. Suma wydatków, które należy przedstawić, wynosi 25% od zadeklarowanego dochodu indywidualnego, zgodnie ze skalą danego paragrafu. Suma czeków nie powinna przekraczać 10500 euro. Wydatki muszą być uwzględnione w deklaracji w odpowiednim czasie, podzielone na oboje współmałżonków, zgodnie z zadeklarowanym dochodem indywidualnym w skali danego paragrafu.

W przypadku, jeżeli suma czeków jest mniejsza od niezbędnej, to kwota podatku wzrasta o 10.500 euro i przedstawioną kwotą, która powiększa się do 22%.

Subskrypcja newslettera